Contract online


Contractul este valabil doar dupa achitarea avansului in contul firmei sau numerar.

S.C. CONSMUSIC S.R.L. nr. cont: RO 46 INGB 0000 9999 0418 5051

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MUZICALE/SONORIZARE
I. PARTI CONTRACTANTE. S.C. CONSMUSIC S.R.L., cu sediul in Braila, str. Lt. Constantin Condruz nr. 2, inregistrata la ORC Braila sub nr. J9/852/2003, CF: 15899437, avand cont deschis la ING Bank Braila, nr. cont: RO 46 INGB 0000 9999 0418 5051, reprezentata prin Constantin Laurentiu – administrator, tel: 0731 323 599, denumita in continuare prestator si
denumit/a in continuare beneficiar. A intervenit urmatorul contract de prestari servicii muzicale.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI.
III. DURATA CONTRACTULUI
IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
Art.5. In cazul anularii evenimentului din motive ce tin strict de beneficiar, avansul nu se restituie beneficiarului.
Art.6. In cazul amanarii evenimentului din motive ce tin de beneficiar sau din cauza interzicerii desfasurarii evenimentului prin ordonante emise de Guvern in perioada respectiva, avansul nu se restituie, acesta ramane valabil pentru o data ulterioara de realizare a evenimentului.
Art.7. Restul de plata se va face numerar la sfarsitul evenimentului sau prin virament bancar inainte cu trei zile de eveniment.
V. OBLIGATIA PARTILOR
Art.8. Obligatia prestatorului:
– sa presteze serviciile specificate la art. 1 din prezentul contract.
– sa monteze echipamentul tehnic inaintea inceperii evenimentului pentru band.
Prestatorul poate schimba orice membru din cadrul echipei care nu poate presta in conditii optime, avand obligatia in acelasi timp sa-l inlocuiasca respectand numarul de persoane.
Art.9. Obligatia beneficiarului:
– sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii;
– in cazul in care evenimentul are loc in aer liber, beneficiarul are obligatia sa amenajeze o scena acoperita pentru echipamentele tehnice;
– sa plateasca contravaloarea echipamentului tehnic in cazul distrugerii totale sau partiale a acestora de catre unul dintre participantii la evenimentul specificat la art. 1;
– sa plateasca c/val. prestatiei de servicii conform art. 4 si 5 din prezentul contract
– in cazul anularii evenimentului, din motive ce tin strict de beneficiar, beneficiarul are obligatia de a anunta in scris prestatorul cu cel putin 60 de zile inainte de data evenimentului, in caz contrar, beneficiarul va achita 50% din pretul prestarii de servicii
VI. ALTE CLAUZE
Art.10. Prestatorul are dreptul sa foloseasca materiale audio-video de la evenimentul ce are loc in locatia pusa la dispozitie de catre beneficiar in scop demonstrativ pe site-ul agentiei, fara a cere acordul beneficiarului sau altei terte parti.
Art.11. Prestatorul are dreptul de a schimba din motive obiective orice membru din cadrul formatiei care nu poate presta in conditii optime pentru buna desfasurare a programului artistic, avand obligatia in acelasi timp sa respecte numarul de persoane din componenta formatiei.
Art.11. Prestatorul are dreptul de a schimba din motive obiective orice membru din cadrul formatiei care nu poate presta in conditii optime pentru buna desfasurare a programului artistic, avand obligatia in acelasi timp sa respecte numarul de persoane din componenta formatiei.
Art.12. Sonorizarea asigurata de prestator va fi pusa la dispozitia altor artisti/dansatori/interpret doar contracost.
VII. FORTA MAJORA
Art.13. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.14. Contractul va inceta la data mentionata la art. 2 din prezentul contract.
IX. DISPOZITII FINALE
Art.15. Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantelor competente din mun. Braila.